Generelle indstillinger

I menuen Generelt kan du indstille forskellige indstillinger, f.eks. sprog, klokkeslæt og dato, eco-tilstand, timere og din LG-konto.

 1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
 2. Brug pileknapperne til at vælge Indstillinger, og tryk på centerknappen.
 3. Tryk på  eller  for at vælge Billede og Kanaler...og tryk på centerknappen.
 4. Tryk på  eller  for at vælge Generelt, og tryk på T20-Nav-Right.jpg
 5. Tryk på  eller  for at vælge et menupunkt, og tryk på  centerknappen.
 6. Følg instruktionerne på skærmen.

 

Indstil sprog

For flere oplysninger om sprog forklarer LG:

Du kan vælge menusproget, der vises på skærmen, og den digitale udsendelses lydsprog.

Menusprog (Menu Language)
Du kan vælge et af menusprogene til at blive vist på skærmen.

Primært lydsprog / Sekundært lydsprog*
Du kan vælge sproget, du ønsker, når du ser en digital programudsendelse, der indeholder flere lydsprog.
Til programmer der ikke understøtter flere sprog, bruges standardsproget.

 • Gældende for digitale udsendelser.

Sprog for stemmegenkendelse
Vælg sproget til stemmesøgning.

 • Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Tastatursprog
Vælg sproget, du vil bruge til tastaturet på skærmen.

 

Sådan indstilles Tekstsprog

Indstiller sprog for tekst-tv.**

 • Kun digital tilstand

*Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande. I nogle lande hedder funktionen Lydsprog.

**Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande.

Du kan finde flere oplysninger om tekst-tv i artiklen "Tekst-tv.

 

Indstilling af placeringen

For flere oplysninger om placering forklarer LG:

Du kan ændre indstilling af placeringen for dit Smart TV.

Adresseindstilling*
Du kan indstille Område og By for dit tv.

Land for udsendelse*
Du kan indstille land for udsendelsen på dit tv.

Tjenesteområdets postnummer*
Denne funktion bruges til at indstille tv'ets udsendelsesplacering ved at indtaste dit postnummer.

Land for LG-tjenesten
Hvis du ikke indstiller Indstil automatisk, kan du indstille landet manuelt.

 

 • Du skal indstille landet manuelt, når du ikke har forbindelse til netværket.
 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af landet.

*Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande. I nogle lande hedder Adresseindstilling By eller Valg af by.

Hvis du flytter, skal du huske at indstille placeringen igen.

 

Indstil klokkeslæt og dato

For flere oplysninger om klokkeslæt og dato forklarer LG:

Kontrollerer eller ændrer klokkeslættet, mens der ses tv.

Indstil automatisk
Synkroniserer tv'ets ur til de digitale tidsoplysninger, der udsendes af tv-stationen.

Tid / Dato / Tidszone*
Indstiller klokkeslættet og datoen manuelt, hvis den automatiske opsætning ikke svarer til det aktuelle klokkeslæt.

Tilpasset tidszone**
Når du vælger Tilpasset under Tidszone, aktiveres menuen Tilpasset tidszone.

*I nogle lande kan du indstille klokkeslættet manuelt, hvis der ikke er tilsluttet en antenne. Hvis du indstiller klokkeslæt manuelt, mens der er tilsluttet en antenne, fungerer programoplysninger, TV-guide osv. muligvis ikke korrekt.

**Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande.

 

Sådan indstiller du en timer

Du kan konfigurere forskellige typer timere. Find menuerne Timer for slumretilstand, Timer Tænd / Timer Sluk og Automatisk slukning efter 2 timer i menuen Timere. For flere oplysninger om timere forklarer LG:

Sådan anvender du Timer for slumretilstand

Slukker for tv'et på et bestemt tidspunkt.

Hvis du vil annullere Timer for slumretilstand, skal du vælge Fra.

 

Sådan indstiller du tv'et til at slukke og tænde automatisk

Du kan indstiller Timer Tænd/Sluk for tv'et.

Vælg Fra, hvis du ikke vil indstille Timer Tænd / Sluk.

 • Hvis du vil bruge Timer Tænd/Timer Sluk, skal du indstille det aktuelle klokkeslæt korrekt.
 • Vigtigt, når Timer gentag for Timer Tænd er indstillet til Ingen:
  Hvis klokkeslættet for Timer Tænd indtræffer, mens tv'et er tændt, tænder tv'et automatisk på det pågældende klokkeslæt dagen derpå eller senere (når tv'et er slukket).
 • Vigtigt, når Timer gentag for Timer Sluk er indstillet til Ingen:
  Hvis klokkeslættet for Timer Sluk indtræffer, mens tv'et er på standby, slukker tv'et automatisk på det pågældende klokkeslæt dagen derpå eller senere (når tv'et er tændt).

 

Sådan bruger du Min starter*

Hvis du indstiller Min starter på dit tv eller din LG TV Plus-app på en mobilenhed, kan du modtage persontilpassede oplysninger, som f.eks. vejret og oversigter, via dit fjernsyn.
Indstil Indstil Min starter til Til.

 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af landet.
 • Du kan kun se oplysninger om vejret, når du er tilsluttet et netværk.

 

Sådan undgår du, at tv'et slukker automatisk

Hvis du ikke trykker på nogen knap i 120 minutter, efter tv'et er blevet tændt af en funktion som f.eks. Timer Tænd, slukker tv'et automatisk.

For at sikre, at tv'et ikke slukkes automatisk, skal du indstille Automatisk slukning efter 2 timer til Fra.

 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

*Menuen Indstil Min starter findes i menuen for Timer Tænd.

 

Sådan ser du internetkanaler

Du kan bruge denne tjeneste til at se udsendelser i realtid via internettet.
Du kan se oplysninger om de nye internetkanaler eller administrere kanaler, du kan lide, i CHANNEL PLUS.

Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Internetkanaler".

  

Yderligere generelle indstillinger

For flere oplysninger om andre generelle indstillinger forklarer LG:

TV-strømindstillinger

Denne indstilling sætter dit TV i standbytilstand, når det slukkes, så det starter hurtigt, næste gang det bliver tændt.
Indstil Quick Start+ til Til.

 • Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.
 • Aktivering af denne funktion kan øge energiforbruget.

  

Sådan bruger du Eco-tilstand*

Du kan vælge strømindstillinger til at reducere strømforbruget.

Sluk automatisk**
Indstil TV'et til at slukke automatisk, når der ikke har været brugerinput i en bestemt periode.

HDD Eco-tilstand*
Hvis du sætter tilstanden til Til, sættes USB-harddisken, der er tilsluttet dit TV, i en strømbesparende tilstand, når der ikke har været aktivitet i en bestemt periode.

 • De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

*I nogle lande hedder Eco-tilstand og HDD Eco-tilstand Strømsparetilstand og HDD-strømsparetilstand.

**Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande. I nogle lande hedder funktionen Sluk automatisk ved ingen funktion. Disse lande har også funktionen Sluk automatisk ved intet signal, hvor man kan indstille TV'et til at slukke automatisk, når der ikke har været noget videosignal fra en ekstern kilde i en bestemt periode.

Cookies til reklameformål

Hvis dit tv er sluttet til internettet, kan webOS bruge en cookie til at holde styr på antallet af gange en reklame vises på dit tv.
Denne information bruges til at begrænse antallet af gange den samme reklame vises. Du kan til enhver tid slette denne cookie eller slå den til eller fra ved at gå til indstillingen Cookies til reklameformål på dit tv.
Ingen personligt identificerbare oplysninger er knyttet til denne cookie.

 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

 

Sådan bruger du Mobile TV On

Hvis Slå til via Wi-Fi eller Slå til via Bluetooth er indstillet til Til, kan du tænde for tv'et ved hjælp af et program, der understøtter Mobile TV On, eller se programmets skærmbillede på dit tv.

 • Funktionen Slå til via Wi-Fi skal bruges i en app på en smart enhed, der understøtter funktionen.
 • Funktionen Slå til via Bluetooth kan kun bruges med visse smartphones fra LG Electronics.
 • Tv'et skal være forbundet til et netværk.
 • Tv'et skal være tilsluttet strøm.
 • Tv'et og enheden, der skal bruges, skal være forbundet til det samme netværk.
 • Når du tilslutter første gang, skal du kontrollere, at enheden er klar til tilslutning.
 • Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller eller i visse lande.

 

Brug af hjælp til indstillinger

Hvis du vælger indstillingsmenuerne, får du vist tip om indstillingerne. Aktiver/deaktiver beskrivelsesboksen i Indstillinger.

w15_helponsetting.png

 

Gendannelse af standardindstillingerne

Gendan de oprindelige indstillinger på TV'et. Dette vil gendanne alle standardindstillingerne.

Efter nulstillingen vil TV'et automatisk slukke og tænde igen.

 • Hvis Sikkerhed er indstillet til Til, skal du indtaste adgangskoden for at foretage Nulstil til oprindelige indstillinger.
 • Sluk ikke for strømmen under aktiveringen.
 • Vi anbefaler, at du nulstiller tv'et til Nulstil til oprindelige indstillinger, inden du sælger eller overdrager det til en tredjepart.

 

Om dette tv

Du kan se oplysninger om kundeservice. (Softwareopdatering, TV-oplysninger, brugeraftaler m.v.)

 

HDMI ULTRA HD Deep Colour

Hvis den enhed, der er tilsluttet input-porten, også understøtter ULTRA HD Deep Colour, kan dit billede blive tydeligere.
Hvis enheden ikke understøtter funktionen, fungerer den muligvis ikke korrekt.
I så fald skal du ændre tv'ets ULTRA HD Deep Color-indstilling til Fra.

Understøttet skærmopløsning

 • Til : Understøtter 4K ved 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 og 4:2:0).
 • Fra : Understøtter 4K ved 60 Hz (4:2:0)

Understøttet format 4K ved 50/60 Hz

Opløsning

Billedhastighed (Hz)

Farvedybde/Chroma-sampling

8 bit

10 bit

12 bit

3840 × 2160p
4096 × 2160p

50
59,94
60

YCbCr 4:2:0

YCbCr 4:2:0 1)

YCbCr 4:2:2 1)

YCbCr 4:4:4 1)

-

-

RGB 4:4:4 1)

-

-

1) Er understøttet, når HDMI ULTRA HD Deep Colour er indstillet til Til.

 • Du kan kun ændre indstillingerne for den HDMI A-D og HDMI IN, du ser på det pågældende tidspunkt.
 • Du kan angive en forskellig indstilling for hver HDMI-port.*

* Du kan finde indstillingen HDMI ULTRA HD Deep Colour, hvis du trykker på , vælger Indstillinger, Lyd og BeoLink ..., Kilder og vælger en af HDMI A-D.