Tekst-TV

Denne artikel gælder kun for nogle lande.

Du kan kalde tekst-TV frem ved at trykke på LIST og derefter og for at finde Tekst-TV i displayet for BeoRemote One og derefter trykke på centerknappen.

Hvis digitalt tekst-tv er aktiveret, og et MHEG-program er tilgængeligt for den aktuelle kanal, kan knappen Tekst-TV i LIST have andre funktioner på skærmen.

For flere oplysninger om brug af tekst-TV forklarer LG:

Teletekst er en gratis tjeneste, der leveres af den tv-station, der tilbyder tekstbaserede oplysninger om tv-programmer, nyheder og vejr. Teletekstdekoderen i dette TV kan vise systemerne SIMPEL, TOP og HURTIGTEKST.

Du kan få vist tv-udsendelser og tekst-tv på samme tid ved at trykke på knappen TEXT på fjernbetjeningen i vinduet TELETEXT.*

Farveknap: For at vælge den næste eller forrige side.
Taltast: Angiver det sidetal, der skal flyttes til.
P op/ned: For at vælge den næste eller forrige side.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

 

Specialfunktioner i tekst-tv

  1. Tryk på tasten T.OPT på fjernbetjeningen.*
  2. Vælg menuen TELETEKST.

Indhold: Vælg de enkelte indekssider.

Tid: Ved visning af et tv-program skal du vælge denne menu for at få vist tidspunktet i skærmens øverste højre hjørne.

Hold: Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstside består af 2 eller flere undersider.

Vis: Vælg denne menu for at få vist skjulte oplysninger som f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.

Opdatering: Viser en tv-kanal, mens der ventes på en ny teletekstside.

Sprog: Indstiller sprog for tekst-tv.

  • Kun digital tilstand

 

Sådan indstilles Tekstsprog

Brug sprogfunktionen for tekst-tv, når to eller flere tekst-tv-sprog udsendes.**

  1. Tryk på knappen Hjem på fjernbetjeningen, og vælg ikonet Indstillinger øverst til højre.
  2. Vælg ikonet Alle indstillinger, Generelt, Sprog, Primært sprog for teletekst/Sekundært sprog for teletekst.
  • Kun digital tilstand
  • Hvis der ikke udsendes tekst-tv-data på det valgte sprog, vises standardsproget.
  • Hvis du vælger det forkerte land, vises tekst-tv muligvis ikke korrekt på skærmen, og der kan opstå forskellige problemer under betjening af tekst-tv.

*Bemærk, at knappen Tekst-TV findes på listen i BeoRemote One, når der trykkes på LIST. Knappen T.Opt hedder Tekstindstillinger og findes også under LIST.

** Hvis du vil indstille foretrukne sprog, skal du trykke på og vælge Indstillinger efterfulgt af Billede og Kanaler..., Generelt, Sprog og Primært sprog for teletekst eller Sekundært sprog for teletekst.

Hvis du både kan bruge digitalt tekst-tv og tekst-tv, kan du konfigurere, hvilken funktion der skal bruges, i menuen Datatjeneste. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Datatjeneste".