Se TV

bveclipseb1.jpg

Du kan se analoge og digitale kanaler via antenne samt kabel- og satellitkanaler afhængigt af dine tunerindstillinger. Se programoplysningerne, og åbn TV-guiden. Tilslut en korrekt formateret USB HDD eller SSD, og foretag en optagelse. Hvis du vil kunne kalde en kilde hurtigt frem, kan du gemme kilden under en af MitValg-knapperne på BeoRemote One. Du kan finde flere oplysninger i artiklen 'Tilpas TV-oplevelsen'.

 

Vælg en kilde

 • Tryk på TV efterfulgt af eller for at kalde den ønskede kilde frem i BeoRemote One displayet, og tryk derefter på centerknappen.*
  *Du kan indstille en videokilde til at blive aktiveret direkte fra standby med knappen TV på BeoRemote One. Du kan finde flere oplysninger i artiklen 'SERVICE OG SOFTWAREOPDATERING'. 

 

Vælg en kanal

 • Tryk på og eller brug nummerknapperne for at vælge en kanal, eller ...
 • ... tryk på for at vælge den forrige kanal.

 

Kald kildespecifikke funktioner frem, og brug dem

 • Tryk på LIST og derefter på eller for at skifte mellem kildespecifikke funktioner på BeoRemote One displayet.
 • Fremhæv den ønskede funktion, og tryk på centerknappen.

 

Optag her og nu

Du kan optage den kanal, du er ved at se, ved at trykke på centerknappen og vælge det røde ikon i venstre hjørne eller trykke på LIST og derefter eller for at kalde Optag frem i displayet på BeoRemote One og trykke på centerknappen.
Du kan finde flere oplysninger om optagelse i artiklen 'OPTAGELSER OG PÅMINDELSER'.

 

Brug tekst-tv

Du kan kalde tekst-TV for den valgte kanal frem, hvis denne funktion understøttes af din programudbyder.

 • Try på LIST og derefter på eller for at kalde Tekst-TV frem på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.
 • Try på eller for at gå trinvist op eller ned i sider.
 • Brug talknapperne til at indtaste et sidenummer.
 • Brug pileknapperne til at navigere.
 • Tryk på for at afslutte tekst-tv.

Du kan finde flere oplysninger om tekst-tv i artiklen 'Tekst-tv'.

 

Programoplysninger

Du kan kalde oplysninger om det aktuelle program frem. Du kan også ændre lydspor og undertekstsprog eller kalde interaktive oplysninger frem via HbbTV.**

Hver gang du skifter kanal eller station, vises nogle oplysninger kort på skærmen. Du kan til enhver tid kalde denne visning frem med knappen INFO for at se programoplysningerne.

**HbbTV er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder.

For flere oplysninger om programoplysninger forklarer LG:

Oplysninger om det program, du ser lige nu, det aktuelle klokkeslæt osv. vises.

 • Mens du ser direkte udsendelse, skal du trykke på knappen (OK). Kanalbanneret vises.
 • Vælg kanalbanneret. Du kan få vist detaljerede oplysninger om det program, du ser lige nu.

Ved at bruge knapperne op / ned / venstre / højre på fjernbetjeningen kan du få vist oplysninger om kommende programmer eller andre kanaler uden at skifte kanal.

 • Du kan se udsendelsesoplysninger om andre kanaler ved hjælp af knapperne op / ned.
 • Du kan se udsendelsesoplysninger om den kanal, du ser lige nu, ved hjælp af knapperne venstre / højre.

 

Magic Link

For flere oplysninger om funktionen Magic Link forklarer LG:

Denne funktion tilbyder forskellige videoer og oplysninger, som er relateret til det program, du ser i øjeblikket.

 • Tryk på knappen (OK) på fjernbetjeningen. Kanalbanneret vises.
 • Tryk på knappen MAGIC LINK i kanalbanneret.
 • Der vises forskellige typer oplysninger relateret til det program, du ser, nederst på skærmen.
  Vælg de ønskede oplysninger.
 • Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.
 • Søgeområdet kan variere afhængigt af det enkelte land.
 • Mens MAGIC LINK er i brug, stemmer det leverede indhold muligvis ikke overens med det program, som du ser på det pågældende tidspunkt. Skift kanalen, inden du bruger MAGIC LINK.
 • Nogle kanaler, som er uegnede for børn, eller låste kanaler understøtter ikke denne funktion.
 • Søgeresultaterne kan variere afhængigt af oplysningerne om det program, du ser.

I nogle lande hedder Kanalbanner Programbanner.

Bemærk, at funktionen Magisk link via set-top box kun understøttes i nogle lande og af nogle modeller, og at funktionen ikke er tilgængelig i alle set-top boxes. Kun set-top boxes, der er tilsluttet via HDMI IN, understøttes.

 •  

 

TV-guide

Du kan kalde en TV-guide frem og se aktuelle og kommende TV-programmer på dine kanaler.

Oplysningerne i TV-guiden er muligvis ikke tilgængelige i nogle områder og for visse kanaler.

 • Tryk på GUIDE på fjernbetjeningen for at kalde TV-guiden frem. Tryk igen for at lukke TV-guiden.

TV-guiden viser kanalerne på den valgte tuner. Første gang du åbner TV-guiden, søger TV'et muligvis efter programoplysninger i alle TV-kanaler. Dette kan tage flere minutter.

TV'et kan indsamle oplysninger i TV-guiden for de kanaler, der er installeret på TV'et. TV'et kan ikke indsamle oplysninger i TV-guiden for kanaler, der vises fra en ekstern digital modtager eller dekoder.

For flere oplysninger om TV-guiden forklarer LG:

Du kan få vist programmer og tidsplan for hvert program.

 • Tryk på Hjem-knappen på fjernbetjeningen.
 • Du kan starte appen TV-guide.***
 • Du kan få vist oplysninger om det program, du ser i øjeblikket, samt målrettede programoplysninger.
 • Viser oplysninger om TV-stationen.
 • Naviger til det ønskede program, og tryk på knappen (OK). Du kan få vist flere oplysninger om programmet og udføre SE/OPTAG eller PÅMINDELSE/PLANLAGT OPTAGELSE osv.***
 • Indstiller filteret.
 • Start Kanalmanager.***
 • Start Planlægger.
 • Start Søg.
 • Du kan se programoplysninger for den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt.

Gældende for digitale udsendelser.

 

Når netværks- og kanalindstillingerne er fuldført, kan du se historikken for tidligere udsendt information og se VOD. (Understøttes kun i Storbritannien).

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.

De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen og landet.

***I nogle lande hedder TV-guide Guide, Kanalmanager hedder Programmanager, og funktionerne OPTAG og PLANLAGT OPTAGELSE er ikke tilgængelige.

 

I nogle lande har du andre indstillinger:

 • Vælg knappen Datoer.
 • Søg efter program: Søg efter programmer ved at indtaste et søgeord. Vælg Søg: Vælg Søg øverst på skærmen, og indtast et søgeord for at finde det program, du ønsker.
 • Blåt Nu: Se den aktuelle programguide.
 • Rødt - 24 t.: Skift til programguide fra dagen før.
 • Grønt + 24 t.: Skift til programguide for næste dag.
 • Gult Tv-planlægger: Se planlægningslisten.
 • Signal/Vælg medie: Vælg det medie, der vises i programguiden (TV, Radio, Data), og skift signaltypen (landbaseret digital, BS, CS1, CS2). ・ TV: TV ・ Radio: Radio ・ Data: Der findes uafhængige signaler, som kun indeholder data, og interaktive datasignaler, der udsendes sammen med digitale tv- eller radiosignaler.
 • Kanalvisningstilstand: Du kan vælge at få vist den repræsentative (primære) kanal for hver tv-station i programguiden eller alle kanaler. Vælg antal kanaler: Du kan vælge at få vist 5, 7 eller 9 kanaler i programguiden. Flyttetilstand: Konfigurer navigationen i displayet, når markøren er ved øverste, nederste, venstre eller højre kant af programguiden. ・ Celle efter celle: Naviger efter celle (bevæg dig lodret for at gå fra time til time, bevæg dig vandret for at gå fra station til station). ・ Side efter side: Naviger efter side ved at bladre en side ad gangen.
 • Genre: De søgte programmer fremhæves med forskellige farver afhængigt af genre. Programmer uden for søgeresultaterne er markeret med mørk grå.
 • Naviger til det ønskede program, og tryk på knappen (OK).
  Du kan se eller optage et program. Du kan planlægge det til visning eller optagelse.

 

Visning af programguiden ...

Programguiden viser oplysninger modtaget fra det digitale signal. Programguiden vises måske ikke, når oplysninger fra det digitale signal ikke modtages, f.eks. straks efter produktet er købt, eller lige efter det bliver tændt.

 • Hvis du vil se programguiden for alle kanaler, skal du slukke for tv'et og vente i ca. en time (strømmen skal stadig være sluttet til). (Tv'et scanner automatisk alle kanaler og henter deres programoplysninger, selv om det er i standbytilstand).
 • Når du ser en landbaseret digital udsendelse, hentes der kun programguide for den aktuelle kanal. Hvis du gerne vil se programguiden for otte dage, skal du se kanalen i ca. 10 minutter.

Hvis tv'et ikke står på standby eller hvis du ikke ser kanalen længe nok, kan dele af programguiden mangle. Dette er ikke en produktfejl.

Programmer kan ændres af stationen. I så fald kan det faktiske udsendelse være forskellig fra oplysningerne i programguiden.

Afhængig af kvaliteten på modtagelsen kan programguiden muligvis ikke hentes.

 

Undertekster og audiofunktioner

Hvis funktionen er tilgængelig, kan du aktivere undertekster og vælge sprog for lyd og multi-lyd. Tryk på INFO for at kalde programoplysningerne frem.****

For flere oplysninger om avancerede udsendelsesindstillinger forklarer LG:

Hvis den udsendelse, du ser, omfatter Undertekst, Lydsprog eller Multi-lyd, kan du bruge disse funktioner.

 • Tryk på (OK)-knappen på fjernbetjeningen.
 • Vælg den ønskede funktion øverst på skærmen, og indstil funktionen som ønsket.

 

Du kan indstille Undertekst.
Du kan indstille Lydsprog.
Kun tilgængeligt med digitale udsendelser.
Du kan indstille Multi-lyd.
Kun tilgængeligt med analoge udsendelser.

 

Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af signalet.

****I nogle lande hedder undertekster lukkede undertekster. Bemærk, at ikke alle funktioner er tilgængelige i alle lande.

Du kan finde flere oplysninger om undertekster og syns- og hørehæmmede i artiklen 'Tilgængelighedsindstillinger'.

 

UHDTV

Du kan få adgang til forskellige kanaltjenester fra signaludbyderne, herunder Ultra HD-kanaler. Denne funktion er kun tilgængelig i nogle lande.

 • Sæt UHDTV-kablet i tv'ets UHDTV-stik.
 • Try på for at kalde menuen Hjem frem.
 • Brug pileknapperne blobid3.png eller blobid4.png og centerknappen for at vælge Indstillinger, efterfulgt af Billede & Programmer..., Kanaler, Kanalindstilling og derefter Autoindstilling.
 • Markér UHDTV-kanalindstilling.
 • Tryk på Start for at scanne efter kanaler.

Nogle af tv'ets funktioner fungerer muligvis ikke, når du ser UHDTV-udsendelser.

 

Datasignal/Hybridcast

Disse funktioner er kun tilgængelige i nogle lande. For at benytte Hybridcast skal tv'et være tilsluttet internettet.

 • Tryk på LIST og derefter på blobid3.png eller blobid4.png for at finde Data på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.
 • Betjen datasignal/Hybridcast ved at følge instruktionerne på skærmen.

For flere oplysninger om datasignaler forklarer LG:

Hvis der er tilknyttet et datasignal til den udsendelse, du ser, kan du se en række oplysninger såsom programguider, vejrudsigter og trafiknyheder. Indstillingsmuligheder på skærmen for datasignalet afhænger af signaludbyderen.

 • Produktet understøtter ikke udskrivningsfunktionen eller telefonbaseret tovejskommunikation. Nogle signaler kan ikke bruges som datasignaler.
 • Det kan tage noget tid, før skærmen for datasignalet vises, afhængig af indholdet eller billedet.
 • Produktet gemmer angivne personlige kundeoplysninger til modtagelse af data fra signaludbydere. Vi anbefaler på det kraftigste, at du sletter data, der er lagret i produkthukommelsen, når du overdrager eller kasserer produktet.*****

For information about Hybridcast, LG describes:

For flere oplysninger om Hybridcast forklarer LG:

Hybridcast er en ny type udsendelsestjeneste, der kombinerer udsendelser og kommunikation.
Dette produkt kan bruges til visse kanaler, der udbydes af tv-selskaber, der understøtter Hybridcast.
Indstillingsmuligheder i Hybridcast afhænger af tv-selskabet.
Du får et udvalg af forskellige oplysninger såsom programoversigter, vejrudsigt og nyheder i større kvalitet end eksisterende dataudsendelse. Derudover kan du bruge VOD-tjenester og oprette forbindelse til din smart-enhed. (Bemærk, at du kun kan bruge Hybridcast-kanaler, der understøtter disse tjenester).
Før du kan bruge forbindelsestjenester med din smart-enhed, skal du hente den gratis app LG Hybridcast fra Google Play eller Apples App Store.


Sådan ser du Hybridcast ...

 • For at bruge Hybridcast skal du acceptere vilkårene og betingelserne under den indledende opsætning af tv'et, som udføres, efter tv'et bliver nulstillet, eller når det bliver tændt for første gang efter køb.
 • Selvom du ikke har accepteret vilkårene og betingelserne, kan du stadig bruge Hybridcast ved at indstille ( og vælge Indstillinger, derefter Billede og Kanaler....Kanaler) Hybridcast til Til.
 • Det kan tage noget tid, før skærmen for Hybridcast vises, afhængig af indholdet eller billedet. Bemærk, at dette ikke er en produktfejl.
 • Funktionaliteten og kvaliteten af Hybridcast kan variere afhængig af kvaliteten af din internetforbindelse.
 • Du kan ikke bruge Hybridcast under afspilning af en optaget udsendelse eller under brug af Live Playback.
 • Produktet gemmer angivne personlige kundeoplysninger til modtagelse af data fra signaludbydere. Vi anbefaler på det kraftigste, at du sletter data, der er lagret i produkthukommelsen, når du overdrager eller kasserer produktet. Hvis du vil slette data, skal du udføre indledende opsætning.*****

 *****Hvis du vil slette data, skal du udføre indledende opsætning i menuen Generelt, som du finder ved at trykke på  og vælge Indstillinger og derefter Billede og Kanaler...

 

Næste: Liste over programmer og favoritter


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk