Programinnstillinger

Du kan få TV-en til å finne TV-kanaler og radiostasjoner for deg. Kanaler og stasjoner oppdateres automatisk, men det er også mulig å oppdatere dem manuelt. Avhengig av tjenesteleverandøren din, blir noen av innstillingene angitt automatisk.

 1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
 2. Bruk piltastene for å velge Innstillinger, og trykk på senter-knappen.
 3. Trykk  eller  for å velge Bilde og programmer ...og deretter senter-knappen.
 4. Trykk  eller  for å velge Programmer, og trykk T20-Nav-Right.jpg-knappen.* 
 5. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen.
 6. Følg instruksjonene på skjermen

 * I noen markeder omtales Programmer som Kanaler.

 

Automatisk tuning

Automatisk tuning finner du i menyen Programtuning (Programtuning og -innstillinger). I noen markeder omtales Programtuning som Kanalinnstilling. Avhengig av markedet, må du kanskje endre et par innstillinger før automatisk tuning kan igangsettes, eller skanne kanaler og velge mottaksområde. For informasjon om å skanne kanaler og mottaksområder, se «Kanalskanning og mottaksområde» under denne artikkelen. For informasjon om automatiske tuningsinnstillinger, beskriver LG:

Stiller inn programmene automatisk.

 1. Velg landet hvor TV-en brukes. Programinnstillingene vil endres avhengig av hvilket land du velger.*
 2. Sett i gang automatisk tuning.
 3. Velg moduser for programtuning.*
 4. Angi automatisk tuning ved å følge instruksjonene på skjermen.
 • Dersom inndatakilden ikke er riktig tilkoblet, er det ikke sikkert programregistreringen vil fungere.
 • Automatisk tuning finner kun programmer som sendes for øyeblikket.
 • Dersom Sikkerhet er slått på, vil du se et forgrunnsvindu som krever et passord.

 * Dette trinnet gjelder kun for enkelte markeder.

 Angi kabelinnstilling

Når du søker etter programmer ved hjelp av FULL-innstillingen, kan det ta lang tid.
Følgende verdier er nødvendige for å søke raskt og korrekt gjennom alle tilgjengelige programmer. De oftest brukte verdiene er angitt som «standard».
De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av Type.

Frekvens (kHz)
Angi en brukerdefinert frekvens.

Symbolrate (kS/s)
Farten en enhet, f.eks. et modem, har ved sending av symboler til et program.

Modulering
Å laste inn lyd- eller videosignaler i transportør.

Nettverk-ID
Unik identifikator som er tildelt hver bruker.

Startfrekvens (kHz)
Angi en brukerdefinert startfrekvens-rekkevidde.

Sluttfrekvens (kHz)
Angi en brukerdefinert sluttfrekvens-rekkevidde.

 

Angi satellittinnstilling*

Du kan legge til/slette/angi satellitten du vil ha.

 • Dersom programmodusen er angitt til Satellitt

Satellitt
Velg ønsket satellitt.

LNB-frekvens
Velg én verdi fra 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Dersom du velger 9750/10600, 9750/10750 (MHz), er 22 kHz Tone deaktivert. Dersom du ikke finner LNB-frekvensverdien på listen, velg Bruker og angi verdien manuelt.

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

Transponder
Velg transponderen du ønsker å finjustere.

22kHz-tone
Når du bruker 22kHz-tonebryteren, velg 22kHz eller 0 Hz. Dersom du bruker 22kHz-tone, blir Unicable og Motortype deaktivert.

Strøm til LNB
For å aktivere strømforsyning for LNB, velg . Dersom du velger Av, blir Motortype deaktivert.

DiSEqC
Når du bruker DiSEqC, velg ett alternativ fra A~D/Tone A~B. Dersom du bruker DiSEqC, blir Unicable og Motortype deaktivert.

Unicable
Velg På for å bruke Unicable, og angi Unicable i menyen Unicable-innstillinger. Når Unicode aktiveres, blir 22kHz-tone, DiSEqC, Motortype deaktivert.

Motortype
Velg Motortype for å bruke motor, og angi motoren i Motorinnstillinger-menyen. Når motor aktiveres, blir 22kHz-tone, DiSEqC og Unicable deaktivert.

 

 • Dersom du angir satellitten til Annen, må du legge til en transponder ved hjelp av Transponder-redigering.
 • Når du velger 22kHz-tone og DiSEqC, må du koble dem til på samme sted som vist i OSD.
 • Dersom du sletter en satellitt, sletter du alle programmer lagret på satellitten.

 *Vær oppmerksom på at satellittinnstillinger kun er tilgjengelige for enkelte markeder.

 

Angi motorinnstilling*

DiSEqC 1.2: Kontroller motoren for å endre plasseringen av parabolantennen.

Driverretning
Velg hvilken retning du ønsker å bevege motoren.

Drivermodus
To moduser er tilgjengelige - trinnvis og kontinuerlig.

 • Trinnvis: Motoren beveger seg basert på verdien du angir (fra 1 til 128).
 • Kontinuerlig: Motoren beveger seg kontinuerlig til du trykker på Stopp.

Testtransponder
Velg testtransponderen du ønsker å finjustere.

Angi grense
Angi motorbevegelsen til øst eller vest for å få motoren til å kun bevege seg i den angitte retningen.

 • På: Du kan begrense bevegelsen til den gjeldende retningen ved å velge vest/øst.
 • Av: Du kan fjerne grensen du anga.

GÅ TIL 0
Du kan flytte motoren til null.

USALS: Angi gjeldende plassering (lengde- og breddegrad).

*Vær oppmerksom på at satellittinnstillinger kun er tilgjengelige for enkelte markeder.

 

Kanalskanning og mottakerbånd

Denne funksjonen gjelder kun for enkelte markeder. Automatisk tuning finner du i Kanaltuning-menyen. For å få informasjon om å tune kanaler som sendes digitalt gjennom bakkenettet, beskriver LG:

For å se kringkastinger som sendes digitalt gjennom bakkenettet, må du tune kanalene via Kanalinnstilling. Du kan skanne kanaler på et valgt mottakerbånd, ved hjelp av en spesifisert søkemetode.

 

Skanningstyper

Første skanning
Denne metoden skanner kanaler etter å ha igangsatt kanalinformasjonen for kringkasting digitalt gjennom bakkenettet.

Ny skanning
Denne metoden skanner kanaler, samtidig som den sjekker kanaler som er endret eller lagt til fra eksisterende kanalinformasjon for kringkastinger som sendes digitalt gjennom bakkenettet.

 

Mottakerbånd

UHF
Dette alternativet skanner utelukkende kanaler i UHF-båndet. Dersom du har en antenne kun for kringkastinger som sendes digitalt gjennom bakkenettet, kan skanningen gjennomføres raskt.

Alle bånd
Dersom du abonnerer på kabel-TV osv., velger dette alternativet Alle bånd.
(VHF 1-12, UHF 13-62 og CATV C13-C63)

 

 • Sørg for å angi plasseringen din før du skanner kanaler.*
 • Når det gjelder kanaler som sendes digitalt gjennom bakkenettet, utføres Første skanning slik at kringkasterne som passer for hvert område kan tildeles.
 • Kanalnumre kan endre seg, avhengig av kringkasterens omstendigheter.
 • Dersom en ny sending er startet i ditt område, velg Skann på nytt.
 • En varselsmelding sendes fra digital kringkasting om nye sendinger i ditt område.** 
 • Dersom du flytter til en ny bolig eller endrer tilholdssted på annet vis, endrer du plasseringsinnstillingene og velger Første skanning.
 • Dersom Sikkerhet er aktivert, angir du passordet først.

*Plasseringen angis når du trykker , velger Innstillinger, Bilde og programmer, Generelt og til slutt Plassering.

**Du kan sjekke slike meldinger når du trykker , velger Innstillinger, Bilde og programmer, Kanaler, Melding og til slutt Last ned e-post.

 

Manuell tuning

Manuell tuning finner du i menyen Programtuning (Programtuning og -innstillinger). I noen markeder er Programmer og Programtuning kjent som Kanaler og Kanaltuning. For mer informasjon om manuell tuning, beskriver LG:

Justerer programmer manuelt, og lagrer resultatene.
For digital kringkasting kan signalstyrken sjekkes.

I noen markeder kan du også sjekke signalkvalitet.

Manuell tuning er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

 

Rediger transpondere

Redigering av transponder finnes i menyen Programtuning og innstillinger. For mer informasjon om redigering av transpondere, beskriver LG:

Du kan legge til/tilpasse/slette en transponder.

 • Dersom programmodusen er angitt til Satellitt
 • Dersom systemoperatøren tilbyr «hjemme-TP-redigering for bruker», vil Transponder til Hjem vises på skjermen.*
  Så du kan angi ønsket Transponder som Hjem ved å trykke på Transponder til Hjem.
  (Denne funksjonen er kun tilgjengelig via enkelte tjenesteleverandører.)

 * Transponder til Hjem er et husformet ikon på skjermen.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

 

Lokalt program

Lokalt program finnes i menyen Programtuning (Programtuning og innstillinger). For mer informasjon om lokale programmer, beskriver LG:

Angi lokalt program, og se lokale programmer på et spesifikt tidspunkt.

 • Kun Østerrike
 • Dersom programmodusen er angitt til Satellitt
 • For å angi tjenesteleverandør for Satellitt, må AKTIV være valgt.
 • For å slå på Lokalt program, angi tjenesteleverandør til AKTIV.
 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

 

Oppdater programlisten

Programliste-oppdatering finnes i menyen Programtuning og innstillinger. For mer informasjon om å oppdatere programlister, beskriver LG:

Dersom programmodusen er angitt til Kabel...

Den oppdaterer den endrede programliste-informasjonen, basert på kringkastingsomstendighetene i landet.
Etter oppdateringene kan programlisten være endret. Dersom dette ikke er ønskelig, velg Av.

 

Dersom programmodusen er angitt til Satellitt...

Den oppdaterer den endrede programliste-informasjonen, basert på satelitten og kringkastingsomstendighetene i landet.
Den oppdaterer programlisten når TV-en slår seg av. Etter oppdateringene kan programlisten være endret. Dersom dette ikke er ønskelig, velg Av.

 

Dersom programmodusen er angitt til Antenne...

Den oppdaterer den endrede programliste-informasjonen, basert på kringkastingsomstendighetene i landet.
Den oppdaterer programlisten når TV-en slår seg av. Etter oppdateringene kan programlisten være endret. Dersom dette ikke er ønskelig, velg Av.

 

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

 

Signaltest

Signaltest finnes i menyen Programtuning (Programtuning og innstillinger). For mer informasjon om signaltest, beskriver LG:

Viser MUX og Service-informasjon osv.

 • Signaltest er kun tilgjengelig i Antenne- eller Kabel-modus.
 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

 

Program-/kanaladministrator

I noen markeder kan du redigere de valgte programmene fra alle lagrede programmer, eller legge dem til / slette dem fra favorittprogrammer. I noen markeder kan du angi programmer som skal hoppes over når du bytter mellom programmer. Vær oppmerksom på at ikke alle funksjoner gjelder for alle markeder, og i noen markeder er Programadministrator kjent som Kanaladministrator.

For mer informasjon om å redigere programmer, beskriver LG:

 Rediger listen over alle programmer

Du kan låse eller låse opp de valgte programmene fra alle de lagrede programmene, eller du kan angi at de skal hoppes over når du bytter program.

setting_chnnel_editall_dvb.png

 1. Angi sorteringsalternativet.
 2. Lås de valgte programmene, eller lås opp de låste programmene.
 3. Angi de valgte programmene som skal hoppes over når du bytter program, eller deaktiver hopp over-alternativet for programmer du allerede har angitt at skal hoppes over.
 4. Flytt de valgte programmene.
 5. Endre nummer: Endre numrene for de valgte programmene.
  Slett: Slett de valgte programmene.
 • Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av kringkastingssignalet.
 • For en modell som støtter satellittprogrammer, kan du administrere satellittprogrammene i Rediger satellittprogrammer (avansert).

 

Rediger liste over favorittprogrammer

Du kan legge til eller slette ønskede programmer fra favorittprogrammer, endre plasseringen deres osv.

setting_chnnel_editfav_dvb.png

 1. Velg de ønskede programmene fra den fullstendige programlisten, og trykk på knappen for å legge dem til listen over favorittprogrammer.
 2. Slett de valgte programmene fra listen over favorittprogrammer.
 3. Velg to programmer fra listen over favorittprogrammer, og trykk deretter på knappen for å bytte plassering på dem.
 4. Endre navnet på listen over favorittprogrammer.

 

Hopp over kanaler

Du kan angi kanaler som skal hoppes over når du bytter kanal med opp- og ned-pilen.

 1. Velg ønsket kanalgruppe (bakke/BS/CS1/CS2) og trykk på OK.
 2. Velg ønsket kanal, og trykk på (OK)-knappen for å bekrefte.

Velg skip.png, HOPP OVER, GJENOPPRETT. Kanalene som er angitt til å hoppes over, vil vises i grått.

 

Vær oppmerksom på at i noen markeder omtales programmer som kanaler.

Alle de oppførte funksjonene er ikke tilgjengelige i alle markeder.

Dersom du har konfigurert Internett-kanaler, kan du også låse dem, angi at de skal hoppes over, eller legge dem til listen over favorittkanaler. Denne funksjonen gjelder kun for enkelte markeder.

 

Program-/kanalrådgiver

For mer informasjon om programrådgiveren, beskriver LG:

Dersom du angir Programrådgiver til , kan du motta kanal- eller programanbefalinger fra Live TV, basert på seerhistorikken din.

I noen markeder omtales Programrådgiver som Kanalrådgiver.

 

Multistrøm

For mer informasjon om multistrøm, beskriver LG:

Du kan se ønsket vinkel på TV-en gjennom en kringkasting filmet fra diverse vinkler.

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

 

HbbTV

For mer informasjon om HbbTV-innstillinger, beskriver LG:

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny kringkastingsstandard som aktiverer supertjenester for tekst-TV, levert av et sendt TV-program, som skal integreres i eller kobles til nettjenester som leveres over bredbånd til en tilkoblet Smart TV.

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller i enkelte land, altså land som formelt har lansert HbbTV-tjenester.

For ytterligere informasjon om HbbTV, se artikkelen «HBBTV».

 

Datatjeneste/MHEG

For mer informasjon om datatjeneste, beskriver LG:

Denne funksjonen lar brukere velge mellom MHEG (digitalt tekst-TV) og tekst-TV, dersom begge finnes samtidig.
Hvis bare én av dem eksisterer, vil enten MHEG eller tekst-TV være aktivert, uavhengig av hvilket alternativ du har valgt.

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

Og i noen markeder er kun MHEG tilgjengelig.

For ytterligere informasjon om datatjeneste, se artikkelen «DATATJENESTE».

 

Hybridcast

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For mer informasjon om Hybridcast, beskriver LG:

Hybridcast er en ny type kringkastingstjeneste, som kombinerer kringkasting og kommunikasjon.
Dersom du angir dette alternativet til , kan du bruke Hybridcast-funksjonen.

For ytterligere informasjon, se artikkelen «SE TV».

 

CI-informasjon

For mer informasjon om CI-informasjon, beskriver LG:

Denne funksjonen gir deg muligheten til å se på noen krypterte tjenester (betalingstjenester).

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For ytterligere informasjon om smartkort og CI-informasjon, se artikkelen «SAMMENKOBLE PRODUKTER».

 

Lagre CI-passord

For mer informasjon om å lagre CI-passord, beskriver LG:

Angi PIN-koden i Lagre CI-passord. Du trenger ikke å angi PIN-koden etter at du har lagret den.

 • Du kan se Lagre CI-passord når du setter inn en CI CAM (Conditional Access Module) som støttes av en PIN-kode.
 • Dersom CI CAM har en PIN-kode, kan du se Tilbakestill CI-passord.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

 

Kopier programmer

For mer informasjon om å kopiere programmer, beskriver LG:

Eksporter eller importer informasjon om TV-programlisten fra/til en tilkoblet USB-lagringsenhet.

 • For Satellitt-modeller

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. 

 

Talespråk

I noen markeder kan du angi talespråket i Talespråk-menyen. Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av inndatasignalet.

 

Kringkastingsmeldinger

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For mer informasjon om kringkastingsmeldinger, beskriver LG:

Dette er en funksjon som viser e-poster og andre meldinger sendt av kringkastere.

 • Dersom du mottar en e-post som ikke blir åpnet, vises et ikon for uåpnet e-post til høyre for kanalbanneret.

 

Antenneinnstillinger

Denne funksjonen finnes i Kanaltuning-menyen, og er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For mer informasjon om antenneinnstillinger, beskriver LG:

Du kan sjekke antennens mottaksnivå og konfigurere mottaksinnstillingene.

Digitalt TV gjennom bakkenettet

Nivålyd
Dette alternativet kan angis til å informere om mottaksnivå ved hjelp av varsellyder.

Skanningsbånd
Du kan velge mellom UHF, CATV og VHF.

Kanal
Velg en kanal i mottakerbåndet.

 

Satellitt

Nivålyd
Dette alternativet kan angis til å informere om mottaksnivå ved hjelp av varsellyder.

Strømforsyning for antenne
Du kan angi deling av strøm fra TV-en din til antenneomformeren.

Innstillinger for strømforsyning
: Dersom du bruker en separat antenne til å motta signaler, kan strøm deles fra TV-en til antennen hvis du aktiverer dette alternativet.
Av: I situasjoner med fellesmottak, for eksempel i hus med TV-er i flere rom, aktiverer du dette alternativet når strøm deles fra en annen enhet enn dette produktet.

 • Når du konfigurerer en antenne, må du passe på at du ikke skaper en kortslutning mellom strømledningen og tilkoblingsområdet. Dersom en kortslutning oppstår, vises en melding.
 • I så tilfelle, dra ut stikkontakten, rett opp årsaken for kortslutningen, og sett inn stikkontakten igjen.

Transponder
Du kan spesifisere en transponder som sjekker mottaksnivået.

 

Signalstyrke

Du kan velge signalstyrken for henholdsvis Digitalt TV gjennom bakkenettet og Satellitt Du kan også sjekke nivå for kringkastingsfrekvenser.
Dersom statusen for signalet du mottar er utilstrekkelig, er det ikke sikkert signalet blir mottatt normalt. I så tilfelle kan du justere retningen på antennen din på en måte som maksimerer nivået, eller sjekke antennens tilkoblingsstatus (tilkoblet/distribuert/mikset, osv.).

 

B-CAS-kort

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For mer informasjon om B-CAS-kort, beskriver LG:

Du kan sjekke B-CAS-kortets kortnummer, kortets ID-nummer og gruppens ID-nummer på TV-en din, uten å måtte fjerne B-CAS-kortet.

 • Kortets ID-nummer for henvendelser.
 • Gruppens ID-nummer vil kanskje ikke vises.