Generelle innstillinger

I Generelt -menyen kan du angi diverse innstillinger; for eksempel språk, klokkeslett og dato, økomodus, timere og LG-kontoen din.

 1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
 2. Bruk piltastene for å velge Innstillinger og trykk på senter-knappen.
 3. Trykk  eller  for å velge Bilde og programmer ...og trykk deretter senter-knappen.
 4. Trykk  eller  for å velge Generelt, og trykk deretter T20-Nav-Right.jpg-knappen. 
 5. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen.
 6. Følg instruksjonene på skjermen.

 

Angi språk

For mer informasjon om språk, beskriver LG:

Du kan velge menyspråket som vises på skjermen, og talespråket for den digitale sendingen.

Menyspråk
Du kan velge hvilket av menyspråkene som skal vises på skjermen.

Primært talespråk / Sekundært talespråk*
Du kan velge språket du ønsker å høre når du ser på en digitalt kringkastingsprogram som inkluderer flere talespråk.
For programmer som ikke støtter flere språk, blir standardspråket brukt.

 • Gjelder for digital kringkasting.

Språk for stemmegjenkjenning
Velg språket for stemmesøk.

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.

Tastaturspråk
Velg språket som skal brukes for skjermtastaturet.

 

For å angi språk for tekst-TV

Angir språk for tekst-TV.** 

 • Kun i digital modus

*Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. I noen markede kalles denne funksjonen Lydspråk.

**Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

For ytterligere informasjon om språk for tekst-TV, se artikkelen «TEKST-TV».

 

Angi plassering

For mer informasjon om plassering, beskriver LG:

Du kan endre plasseringsinnstillingen for din smart-TV.

Adresseinnstilling*
Du kan angi Region og By for TV-en din.

Kringkastingsland*
Du kan angi kringkastingsland for TV-en din.

Postnummer for tjenesteområde*
Denne funksjonen kan brukes til å angi kringkastingsstedet for TV-en ved å angi postnummeret ditt.

LG-tjenesteland
Dersom du ikke velger Angi automatisk, kan du velge land manuelt.

 

 • Du må angi land manuelt når du ikke er koblet til nettverket.
 • De konfigurerbare elementene varierer fra land til land.

*Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. I noen markeder er Adresseinnstilling kjent som By eller Byvalg, og Postnummer for tjenesteområde er kjent som Tjenesteområde-postnummer.

Dersom du flytter, må du huske å konfigurere plasseringen på nytt,

 

Angi dato og klokkeslett

For mer informasjon om dato og klokkeslett, beskriver LG:

Du kan sjekke eller endre klokkeslettet mens du ser på TV.

Angi automatisk
Gjør klokkeslettet som vises på TV-skjermen automatisk til klokkeslettet for de digitale sendingene fra kringkasteren.

Klokkeslett/Dato/Tidssone*
Du kan angi klokkeslett og dato manuelt, dersom det automatisk angitte klokkeslettet ikke stemmer.

Egendefinert tidssone**
Når du velger Egendefinert i Tidssone, blir menyen Egendefinert tidssone aktivert.

*I noen markeder kan du angi klokkeslettet manuelt dersom du ikke har noen tilkoblet antenne. Dersom du angir klokkeslettet manuelt med en tilkoblet antenne, vær oppmerksom på at timeplansinformasjon, programveiledning, osv. kanskje ikke vil fungere skikkelig.

**Denne funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte markeder.

 

Angi en timer

Du kan angi forskjellige typer timere. Finn menyenene Timer for hvilemodus, Slå på med timer / Slå av med timer og Slå av automatisk etter to timer i Timere-menyen. For mer informasjon om timere, beskriver LG:

Angi timer for hvilemodus

Stiller inn TV-en til å slå seg av på et spesifikt tidspunkt. 

Dersom du ønsker å deaktivere timeren for hvilemodus, velg Av.

 

Slå TV-en automatisk på eller av

Du kan angi klokkeslett for når TV-en skal slå seg av og på. 

Velg Av hvis du ikke vil angi Slå på/av med timer.

 • For å bruke Slå på med timer / Slå av med timer, angi riktig klokkeslett.
 • Forholdsregler når Gjentatt timer-alternativer for Slå på med timer er stilt til Ingen:
  Dersom du ser på TV-en på det angitte klokkeslettet for Slå på med timer, slår TV-en seg automatisk på neste gang TV-en er slått av på dette klokkeslettet (dagen etter eller senere).
 • Forholdsregler når Gjentatt timer-alternativer for Slå av med timer er stilt til Ingen:
  Dersom TV-en er i ventemodus på det angitte klokkeslettet for Slå av med timer, slår TV-en seg automatisk av neste gang TV-en er påslått på dette klokkeslettet (dagen etter eller senere).

 

Bruk Min startside*

Hvis du angir Min startside på TV-en din eller LG TV Plus-appen på den mobile enheten, kan du motta tilpasset informasjon, som vær og timeplaner, via TV-en din.
Sett Angi min startside til .

 • De konfigurerbare elementene varierer fra land til land.
 • Du kan kun se værinformasjon når du er koblet til et nettverk.

 

For å forhindre at TV-en blir slått av automatisk

Dersom du ikke trykker på en knapp i løpet av 120 minutter etter at TV-en er slått på av en funksjon som Slå på med timer, slår TV-en seg av automatisk. 

For å sørge for at TV-en ikke slår seg av automatisk, still Slå av automatisk etter to timer til Av.

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

*Angi min startside-menyen finner du i Slå på med timer-menyen.

 

Se på Internett-kanaler

Du kan se sendinger i sanntid via denne tjenesten på Internett. Du kan se informasjon om nye Internett-kanaler eller administrere kanalene du liker i CHANNEL PLUS.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For mer informasjon kan du se artikkelen «INTERNETTKANALER».

  

Ytterligere generelle innstillinger

For mer informasjon om andre generelle innstillinger, beskriver LG:

TV-strøminnstillinger

Denne innstillingen setter TV-en i ventemodus når den er slått av, så TV-ens funksjoner kommer raskere i gang når du slår TV-en på igjen.
Still Hurtigstart+ til .

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.
 • Dersom du slår på dette alternativet, kan det øke strømforbruket.

  

Bruk økomodus*

Angi strømalternativer for å redusere strømforbruk.

Slå av automatisk**
Angi at TV-en skal slå seg av automatisk når den ikke har mottatt instruksjoner fra brukeren i løpet av en spesifisert tidsperiode.

Harddisk-økomodus*
Dersom du angir modusen til , går USB-harddisken som er koblet til TV-en over til strømsparingsmodus når den ikke har blitt brukt over en lengre periode. 

 • De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av modell. 

*I noen markeder er Økomodus og Harddisk-økomodus kjent som Strømsparingsmodus og Harddisk-strømsparingsmodus i stedet.

**Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. I noen markeder kalles denne funksjonen Automatisk av uten bruk. Disse markedene har også Automatisk av uten signal, hvor du kan angi at TV-en skal slå seg av automatisk når den ikke har mottatt et videosignal via eksterne inndata i løpet av en bestemt periode.

Informasjonskapsler for annonsering

Dersom TV-en din er koblet til Internett, kan webOS bruke en hyppighetsbegrensende informasjonskapsel for å holde styr på antall ganger en reklame vises på TV-en din.
Informasjonen brukes til å begrense antallet ganger du ser den samme reklamen. Du kan når som helst slette denne informasjonskapselen, eller slå den av og på, ved å gå til innstillingen Informasjonskapsler for annonsering på TV-en din.
Ingen personlig identifiserbar informasjon er knyttet til denne informasjonskapselen.

 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

 

Bruk Mobil-TV på

Dersom Slå på via Wi-Fieller Slå på via Bluetooth er angitt til , kan du slå på TV-en din ved å bruke en app som støtter Mobil-TV på, eller se appskjermen på TV-en din.

 • Funksjonen Slå på via Wi-Fi må brukes i en app eller på en smartenhet som støtter funksjonen.
 • Funksjonen Slå på via Bluetooth kan kun brukes med enkelte LG Electronics-smarttelefoner.
 • TV-en skal være koblet til et nettverk.
 • TV-en må være koblet til.
 • TV-en og enheten som skal brukes, skal være koblet til samme nettverk.
 • For å koble til for første gang, sørg for at enheten som skal brukes, er klar til å koble til.
 • Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller eller enkelte land.

 

For å bruke Innstillingshjelp

Dersom du velger innstillingsmenyene, vil du se hint for innstillingene. Slå på/av beskrivelsesboks i Innstillinger.

w15_helponsetting.png

 

Gjenopprett standardinnstillingene

Tilbakestill TV-en til de opprinnelige innstillingene. Dette vil tilbakestille alle innstillinger til standardverdiene.

Etter en tilbakestilling vil TV-en automatisk slå seg av og på igjen.

 • Dersom Sikkerhet er angitt til , skriv inn passordet og Tilbakestill til opprinnelige innstillinger.
 • Ikke slå av strømmen under initialiseringsprosessen.
 • Vi anbefaler at du tilbakestiller TV-en med Tilbakestill til opprinnelige innstillinger før du selger den eller overfører den til en tredjepart.

 

Om denne TV-en

Du kan sjekke informasjonen om kundeservice. (Programvareoppdatering, TV-informasjon, Brukeravtaler osv.)

 

HDMI ULTRA HD Deep Colour

Dersom enheten som er koblet til inndata-inngangen, også støtter ULTRA HD Deep Colour, kan bildet ditt bli klarere.
Men dersom enheten ikke støtter dette, er det ikke sikkert det vil fungere skikkelig.
I så tilfelle endrer du TV-ens innstilling for ULTRA HD Deep Colour til Av.

Støttet skjermoppløsning

 • På: Støtter 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 og 4:2:0).
 • Av: Støtter 4K@60 Hz (4:2:0)

4K @ 50/60 Hz støttet format

Oppløsning

Bildefrekvens (Hz)

Fargedybde/fargeprøver

8 bit

10 bit

12 bit

3840 × 2160p
4096 × 2160p

50
59,94
60

YCbCr 4:2:0

YCbCr 4:2:0 1)

YCbCr 4:2:2 1)

YCbCr 4:4:4 1)

-

-

RGB 4:4:4 1)

-

-

1) Støttet når HDMI ULTRA HD Deep Colour er angitt til .

 • Du kan kun endre innstillingene for den HDMI A-D eller HDMI IN du ser på for øyeblikket.
 • Du kan spesifisere forskjellig innstilling for hver HDMI-inngang.*

*Du kan finne innstillingen for HDMI ULTRA HD Deep Colour hvis du trykker og velger Innstillinger, Lyd og BeoLink..., Kilder og til slutt en HDMI A-D.