Allmänna inställningar

I menyn Allmänt kan du ange olika inställningar som rör exempelvis språk, tid och datum, strömsparläge, timers och ditt LG-konto.

 1. Tryck på  för att visa hemskärmen.
 2. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på  eller  för att välja Bild och program ... och tryck på mittknappen.
 4. Tryck på  eller  för att välja Allmänt och sedan på knappen T20-Nav-Right.jpg
 5. Tryck på  eller  för att välja ett menyobjekt och tryck på mittknappen.
 6. Följ instruktionerna på skärmen.

 

Ställa in språk

För mer information om språk anvisar LG:

Du kan välja vilket menyspråk som visas på skärmen och ljudspråket för den digitala sändningen.

Menyspråk
Du kan välja ett av menyspråken att visa på skärmen.

Primärt ljudspråk/Sekundärt ljudspråk*
Du kan välja vilket språk du vill ha när du tittar på ett digitalsänt program som omfattar flera ljudspråk.
För program som inte har stöd för flera språk används standardspråket.

 • Gäller för digital sändning.

Röstigenkännings språk
Välj språk för röstsökning.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

Språk för tangentbordet
Välj vilket språk som ska användas på skärmens tangentbord.

 

Ställa in språk för text-TV

Ställer in språk för text-TV.** 

 • Endast i digitalt läge

* Den här funktionen är endast tillgänglig för vissa marknader. På vissa marknader kallas funktionen Ljudspråk.

** Den här funktionen är endast tillgänglig för vissa marknader.

Mer information om text-TV finns i artikeln ”TEXT-TV”.

 

Ställa in plats

För mer information om plats anvisar LG:

Du kan ändra platsinställningen för din Smart-TV.

Adressinställning*
Du kan ställa in Region och Stad för din TV.

Sändningsland*
Du kan ange sändningslandet för din TV.

Postnummer till tjänsteområde*
Använd den här funktionen för att ställa in sändningsplatsen för din TV genom att ange postnumret.

Land för LG-tjänster
Om du inte använder Ställ in automatiskt kan du välja land manuellt.

 

 • Du måste ange landet manuellt när du inte är ansluten till nätverket.
 • De konfigurerbara objekten varierar utefter land.

* Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa marknader. På vissa marknader kallas Adressinställning för Stad eller Val av stad.

Om du flyttar till en annan plats ska du komma ihåg att ställa in platsen igen.

 

Ställa in tid och datum

För mer information om tid och datum anvisar LG:

Du kan kontrollera eller ändra tiden medan du tittar på TV.

Ställ in automatiskt
Ställer automatiskt in den tid som visas på TV-skärmen till tiden för den digitala sändning som skickas av sändningsföretaget.

Tid/Datum/Tidszon*
Du kan ställa in tid och datum manuellt om den automatiskt inställda tiden är felaktig.

Anpassad tidszon**
När du väljer alternativet Anpassad i Tidszon aktiveras menyn Anpassad tidszon.

* På vissa marknader kan du ange tiden manuellt om ingen antenn är ansluten. Om du ställer in tiden manuellt med en antenn ansluten ska du observera att schemaläggningsinformationen, programguiden osv. kanske inte fungerar korrekt.

** Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa marknader.

 

Ställa in en timer

Du kan ange olika typer av timers. Du hittar menyerna Insomningstimer, Slå på timer/Slå av timer och 2 timmar automatisk avstängning i menyn Timers. För mer information om timers anvisar LG:

Ställa in insomningstimer

Ställer in TV:n på att stängas av vid en viss tid. 

Om du vill inaktivera insomningstimern väljer du Av.

 

Slå på eller av TV:n automatiskt

Du kan ställa in vilken tid TV:n ska slås på/av. 

Välj Av om du inte tänker ställa in på/av för timern.

 • Ange korrekt tid om du vill använda Timer på/Timer av.
 • Viktigt att tänka på när alternativet Upprepning av timer för Timer på är inställt på Ingen:
  Om den tid som ställts in för Timer på infaller medan du tittar på TV slås TV:n på automatiskt ´¨vid den inställda tiden nästa dag eller senare (medan TV:n är avstängd).
 • Viktigt att tänka på när alternativet Upprepning av timer för Timer av är inställt på Ingen:
  Om den tid som ställts in för Timer av infaller medan TV:n är i standbyläge stängs TV:n av automatiskt ´vid den inställda tiden nästa dag eller senare (medan du tittar på TV).

 

Använda My Starter*

Om du ställer in My Starter på din TV eller LG TV Plus-appen på en mobil enhet kan du få personanpassad information, som väder och scheman, via din TV.
Ställ in Ställ in My Starter.

 • De konfigurerbara objekten varierar utefter land.
 • Du kan enbart visa väderinformation när du är ansluten till ett nätverk.

 

Så här förhindrar du att TV:n stängs av automatiskt

Om du inte trycker på någon knapp under 120 minuter efter att TV:n slagits på genom en funktion som Timer på stängs TV:n av automatiskt. 

Om du vill se till att TV:n inte stängs av automatiskt ställer du in 2 timmar automatisk avstängningAv.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

* Menyn Ställa in My Starter finns i menyn Timer på.

 

Titta på internetkanaler

Med den här funktionen kan du titta på sändningar i realtid över internet.
Du kan se information om nya internetkanaler eller hantera de kanaler du gillar i CHANNEL PLUS.

Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa marknader. Mer information finns i artikeln ”INTERNETKANALER.

  

Ytterligare allmänna inställningar

För mer information om andra allmänna inställningar anvisar LG:

Inställningar för på- och avslagning av TV:n

Den här inställningen försätter din TV i standbyläge när den stängs av, så att det går snabbare för dig att använda TV:ns funktioner när du slår på den igen.
Ställ in Snabbstart+.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.
 • Om du aktiverar det här alternativet kan energiförbrukningen öka.

  

Använda strömsparläge*

Ställ in strömalternativen för att minska energiförbrukningen.

Stäng av automatiskt**
Ställer in TV:n på att stängas av automatiskt när användaren inte varit aktiv under en viss tid.

HDD strömsparläge*
Om du ställer in läget på försätts den USB-hårddisk som är ansluten till TV:n i strömsparläge när den inte har använts under en längre tidsperiod. 

 • De konfigurerbara objekten varierar utefter modell. 

* På vissa marknader kallas Strömsparläge och Strömsparläge för hårddisk för Energisparläge och HDD-energisparläge.

** Den här funktionen är endast tillgänglig för vissa marknader. På vissa marknader kallas funktionen Automatisk avstängning vid ingen användning. Dessa marknader har också funktionen Automatisk avstängning vid ingen signal, där du kan ställa in TV:n på att stängas av automatiskt när ingen videosignal kommit från den externa ingången under en viss tidsperiod.

Annonscookies

Om din TV är ansluten till internet kan webOS använda en frekvensbegränsningscookie för att hålla reda på antalet gånger en annons visas på din TV.
Denna information används för att begränsa antalet gånger samma annons visas. Du kan när som helst rensa, aktivera eller inaktivera den här cookien genom att gå till inställningen Annonscookies på din TV.
Ingen personligt identifierbar information är knuten till denna cookie.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

 

Använda mobil TV på

Om Slå på via Wi-Fi eller Slå på via Bluetooth är inställt på kan du slå på TV:n med hjälp av en app som har stöd för Mobil TV på eller visa skärmen på appen på TV:n.

 • Funktionen Slå på via Wi-Fi måste användas i en app på en smart enhet med stöd för funktionen.
 • Funktionen Slå på via Bluetooth kan endast användas med vissa LG Electronics-smartphones.
 • TV:n måste vara ansluten till ett nätverk.
 • TV:n måste vara ansluten.
 • TV:n och enheten som ska användas måste vara anslutna till samma nätverk.
 • När du ska ansluta för första gången kontrollerar du att den enhet som ska användas är redo att anslutas.
 • Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller eller i vissa länder.

 

Använda inställningshjälpen

Om du väljer inställningsmenyerna ser du inställningstipsen. Slå på/av beskrivningsrutan i Inställningar.

w15_helponsetting.png

 

Återställa standardinställningarna

Återställer TV:n till de ursprungliga inställningarna. Detta återställer alla inställningar till sina standardvärden.

Efter återställningen slås TV:n av och på automatiskt.

 • Om Säkerhet är inställt på måste du ange lösenordet för att använda Återställ till ursprungliga inställningar.
 • Stäng inte av strömmen under initieringen.
 • Vi rekommenderar att du använder Återställ till ursprungliga inställningar på TV:n innan du säljer eller överlåter den till en tredje part.

 

Om den här TV:n

Du kan kontrollera informationen om kundtjänster. (Programvaruuppdatering, TV-information, användaravtal och så vidare.)

 

HDMI ULTRA HD Deep Colour

Om enheten som är ansluten till ingångsporten också har stöd för ULTRA HD Deep Colour kan din bild bli tydligare.
Men om enheten inte har stöd för det kanske det inte fungerar korrekt.
I så fall ska du ändra TV:ns ULTRA HD Deep Colour-inställning till Av.

Displayupplösning som stöds

 • På: Stöd för 4K @ 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0).
 • Av: Stöd för 4K @ 60 Hz (4:2:0)

4K @ 50/60 Hz stödformat

Upplösning

Bildfrekvens (Hz)

Färgdjup/kromasampling

8-bitars

10-bitars

12-bitars

3 840×2 160 p
4 096×2 160 p

50
59,94
60

YCbCr 4:2:0

YCbCr 4:2:0 1)

YCbCr 4:2:2 1)

YCbCr 4:4:4 1)

-

-

RGB 4:4:4 1)

-

-

1) Stöds när HDMI ULTRA HD Deep Colour är inställt på .

 • Du kan endast ändra inställningarna för det HDMI A-D & HDMI IN du tittar på för närvarande.
 • Du kan ange en annan inställning för varje HDMI-port.*

* Du hittar HDMI ULTRA HD Deep Colour-inställningen om du trycker på , väljer Inställningar, sedan Ljud & BeoLink …, Källor och väljer ett av HDMI A-D.