Se på TV

Du kan se på analoga och digitala markbundna kanaler, kabelkanaler och satellitkanaler, beroende på tunerkonfigurationen. Se information om program och öppna TV-guiden. Du kan spela in program om du har anslutit en korrekt formaterad USB-hårddisk eller SSD-disk. Om du snabbt vill kunna ta fram en favoritkälla kan du spara källan på en MinKnapp på BeoRemote One. Mer information finns i artikeln ANPASSA TV-UPPLEVELSEN.

 

Välja en källa

 1. Tryck på TV och sedan på  eller  för att ta fram önskad källa på BeoRemote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.*

* Du kan ställa in en videokälla så att den aktiveras direkt från standbyläget med TV-knappen på BeoRemote One. Mer information finns i artikeln SERVICE OCH PROGRAMUPPDATERING.  

 

Välja en kanal

 1. Tryck på  och  eller använd sifferknapparna för att välja en kanal, eller ...
 2. ... tryck på  för att välja den föregående kanalen.

 

Visa och använda källspecifika funktioner

 1. Tryck på LIST och sedan på eller  för att växla mellan källspecifika funktioner på BeoRemote One-displayen.
 2. Markera önskad funktion och tryck på mittknappen

 

Spela in här och nu

Du kan spela in det program du tittar på just nu om du trycker på mittknappen och väljer den röda ikonen i det vänstra hörnet eller trycker på LIST och sedan på  eller för att hitta Spela in  på BeoRemote One-displayen och sedan trycker på mittknappen. Mer information om inspelning finns i artikeln ”INSPELNINGAR OCH PÅMINNELSER”.

 

Använda text-TV

Om programleverantören tillhandahåller denna funktion, kan du visa text-TV för den valda kanalen.

 1. Tryck på LIST, sedan på eller  för att visa Text på BeoRemote One-displayen och tryck på mittknappen.
 2. Tryck på T20-P-plus.jpg eller T20-P-minus.jpg för att gå uppåt eller nedåt på sidor.
 3. Använd sifferknapparna för att ange ett sidnummer.
 4. Använd pilknapparna för att navigera.
 5. Tryck på  för att lämna text-TV.

Mer information om text-TV finns i artikeln ”TEXT-TV”.

 

Programinformation

Du kan visa information om det aktuella programmet. Du kan även ändra ljudspråk och undertextspråk eller visa interaktiv information via HbbTV.**

En informationsdisplay visas kortvarigt på skärmen varje gång du byter kanal eller station. Du kan även ta fram en display manuellt för att visa programinformation genom att trycka på INFO

** HbbTV kanske inte är tillgängligt på alla marknader.

För mer information om programinformation anvisar LG:

Information om det program du tittar på för närvarande, aktuell tid och så vidare visas.

 1. Medan du tittar på livesändningen trycker du på (OK)-knappen. Programtexten visas.
  w15_programinfo.png

 2. Välj programtexten. Du kan visa detaljerad information om det program du tittar på.w15_programinfo_full.png

Med hjälp av upp-/ned-/vänster-/högerknapparna på fjärrkontrollen kan du visa information om kommande program eller andra program utan att byta program.

 • Du kan visa sändningsinformation om andra program med upp-/nedknapparna.
 • Du kan visa sändningsinformation om det program du tittar på med vänster-/högerknapparna.

 

Magic Link 

För mer information om funktionen Magic Link anvisar LG:

Den erbjuder olika videor och information om det program du tittar på.

livetv_magictips_banner.png

 1. Tryck på fjärrkontrollens (OK)-knapp. Programtexten visas.*
 2. Tryck på knappen MAGIC LINK i programtexten.
 3. Olika typer av information om det program du tittar på visas längst ned på skärmen.
  Välj önskad information.

livetv_magictips.png

 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.
 • Sökintervallet kan variera beroende på land.
 • Medan MAGIC LINK används kanske det tillhandahållna innehållet inte alltid matchar det program du tittar på. Ändra program innan du använder MAGIC LINK.
 • Vissa barnförbjudna eller låsta program stöder inte denna funktion.
 • Sökresultaten kan variera beroende på informationen om det program du tittar på.

* På vissa marknader kallas programtexten för kanaltext.

Observera att funktionen Magic Link via set-top-box endast stöds i vissa länder och på vissa modeller och att funktionen inte är tillgänglig för alla set-top-boxar. Endast set-top-boxar som är anslutna via HDMI IN stöds.

 

TV-guide

Du kan ta fram en TV-guide och visa en lista med pågående och kommande TV-program på TV:ns kanaler.

I vissa regioner och för vissa kanaler finns kanske ingen tillgänglig TV-guideinformation.

 1. Tryck på GUIDE på fjärrkontrollen för att ta fram TV-guiden. Tryck igen för att lämna TV-guiden.

TV-guiden visar information om den valda mottagarens kanaler. När du öppnar TV-guiden första gången kanske TV:n söker igenom samtliga kanaler för att hämta programinformation. Det kan ta några minuter.

Information till TV-guiden hämtas för de kanaler som är installerade på TV:n. TV-guideinformation kan inte hämtas för kanaler som visas från en extern digital mottagare eller dekoder.

För mer information om TV-guiden anvisar LG:

Du kan visa program och schemat för varje program.

 1. Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Du kan starta appen TV-guide.*

w15_tvguide.png
 1. Du kan visa information om det program du tittar på samt fokuserad programinformation.
 2. Visar information om TV-bolaget.
 3. Gå till ett program och tryck på (OK)-knappen. Du kan visa mer information om programmet och använda TITTA/SPELA IN eller PÅMINNELSE/SCHEMALAGD INSPELNING osv.*
 4. Ställer in filtret.
 5. Starta Programhanteraren.*
 6. Starta TV-schemaläggaren.
 7. Öppna Sök.
 8. Du kan visa programinformation för aktuellt datum och tid.

Gäller för digital sändning.

När du har slutfört nätverks- och programinställningarna kan du kontrollera historiken för tidigare sändningsinformation och titta på VOD. (Stöds endast i Storbritannien)

Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

De konfigurerbara objekten varierar utefter modell och land.

* På vissa marknader kallas TV-guide för Guide, Programhanteraren kallas Kanalhanteraren och funktionerna SPELA IN och SCHEMALAGD INSPELNING är inte tillgängliga. 

För vissa marknader finns en annan uppsättning alternativ:

 1. Välj Datum-knappen.
 2. Sök program: Sök efter program genom att ange ett nyckelord.
  Välj Sök högst upp på skärmen och ange ett sökord för att hitta önskat program.
 3. Blå Nu: Visa den aktuella programguiden.
 4. Röd -24H: Växla till gårdagens programguide.
 5. Grön +24H: Växla till morgondagens programguide.
 6. Gul TV-schemaläggare: Visa schemalistan.
 7. Signal/välj media: Välj vilket media som ska visas i programguiden (TV, Radio, Data) och ändra sändningstyp (markbunden digital, BS, CS1, CS2).
  TV: TV
  Radio: Radio
  Data: Det finns oberoende datasändningar och interaktiva datasändningar med enbart data som tillhandahålls tillsammans med digital-TV eller radiosändningar.
 8. Kanalvisningsläge: För de kanaler som visas i programguiden kan du växla mellan den representativa (huvud-) kanalen för varje TV-bolag eller alla kanaler.
  Välj kanallägesantal : Antalet kanaler som visas i programguiden kan ställas in på 5, 7 eller 9.
  Flyttläge: Konfigurera displaynavigeringen när markören befinner sig högst upp, längst ned, till vänster eller till höger i programguiden. ・ Cell-för-cell-basis: Navigera efter cell (flytta vertikalt för en timmes ändring och horisontellt för en stationsändring).
  Sid-för-sidbasis: Navigera efter sida och bläddra en sida i taget.
 9. Genre: Program du sökt efter markeras med olika färger utefter genre. Program utanför sökresultaten markeras i mörkgrått.
 10. Gå till ett program och tryck på (OK)-knappen. 
  Du kan titta på eller spela in ett program. Du kan också schemalägga för att titta på eller spela in ett program.

Programguidedisplay …

Programguiden visar information från den digitala sändningen. Programguiden kanske inte visas när den digitala sändningsinformationen inte tas emot, t.ex. direkt efter att produkten har köpts eller strömmen slagits på.

 1. Om du vill visa programguiden för alla kanaler stänger du av TV:n och väntar ungefär en timme (med strömmen ansluten). (Din TV söker automatiskt igenom alla kanaler och hämtar deras programguide även i standbyläge.)
 2. Medan du tittar på en markbunden digital sändning hämtas programguiden endast för den aktuella kanalen. För att få 8 dagars programguide måste du fortsätta att titta på kanalen i ca 10 minuter.

Vissa delar av programguiden kan saknas om TV:ns standbytid eller den tid du tittar på TV är för kort; detta är inte ett produktfel.

Program kan ändras av TV-bolagen. I detta fall kan den faktiska programsändningen avvika från programguiden.

Beroende på mottagningsförhållandena kanske det inte är möjligt att ta emot programguiden.

 

Alternativ för textning och ljud

Om det är tillgängligt kan du aktivera undertexter och välja ljudspråk och multiljud. Tryck på INFO för att visa programinformation.*

För mer information om avancerade sändningsinställningar anvisar LG:

Om den sändning du tittar på innehåller information om Textning, Ljudspråk eller Multiljud kan du använda dessa funktioner.

 1. Tryck på (OK)-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Välj önskad funktion högst upp på skärmen och ställ in funktionen på önskat värde.

w15_programinfo.png

 • Sub.png: Du kan ställa in Textning.
 • AudioLanguage.png: Du kan ställa in Ljudspråk.

  Endast tillgängligt med digitala sändningar. 
 • MultiAudio.png: Du kan ställa in Multiljud.

  Endast tillgängligt med analoga sändningar.

Vilka funktioner som är tillgängliga kan variera beroende på sändningssignalen.

* På vissa marknader kallas textning för dold textning. Observera att alla funktioner inte är tillgängliga på alla marknader. 

Mer information om textning och personer med syn- eller hörselnedsättning finns i artikeln ”HJÄLPMEDELSINSTÄLLNINGAR”.

 

UHDTV

Du kan komma åt olika kanaltjänster som tillhandahålls av TV-bolaget, inklusive Ultra HD-kanaler. Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa marknader.

 1. Anslut UHDTV-sändningskabeln till TV:ns UHDTV-uttag.
 2. Tryck på  för att visa hemskärmen.
 3. Använd pilknapparna  eller  och mittknappen för att välja Inställningar, följt av Bild & Program …, KanalerKanalinställning och sedan Automatisk inställning.
 4. Markera UHDTV-kanalinställning.
 5. Tryck på Start för att söka efter kanaler.

En del av TV:ns funktioner kanske inte fungerar när du tittar på UHDTV-sändningar.

 

Datasändning/hybridsändning

De här funktionerna är endast tillgängliga på vissa marknader. TV:n måste vara ansluten till internet för att du ska kunna använda hybridsändning.

 1. Tryck på LIST och sedan  eller för att hitta Data på Beo Remote One-displayen och tryck på mittknappen.
 2. Styr din datasändning/hybridsändning genom att följa instruktionerna på skärmen.

För mer information om datasändningar anvisar LG:

Om det finns en datasändning kopplad till den sändning som du tittar på kan du visa flera typer av information, såsom programguider, väder och nyheter. Vad du kan ändra på skärmen för datasändning varierar beroende på TV-bolaget.
 • Den här produkten har inte stöd för en utskriftsfunktion eller en telefonbaserad tvåvägskommunikationstjänst. Vissa sändningar kan inte användas som datasändningar.
 • Det kan ta ett tag innan datasändningsskärmen visas, beroende på innehållet i sändningen eller bilden.
 • Den här produkten lagrar personlig information om kunder som angetts för mottagande av data från TV-bolag. Vi rekommenderar starkt att du raderar data som lagrats i produktens minne när du överlämnar eller kasserar produkten.*

För mer information om Hybridsändning anvisar LG:

Hybridsändning är en ny typ av sändningstjänst som kombinerar sändning och kommunikation.
Den här produkten kan användas för vissa program som tillhandahålls av TV-bolag med stöd för Hybridsändning.
Vad du kan ändra för Hybridsändning varierar beroende på TV-bolaget.
Du kan ta del av en mängd information, programguider, väder och nyheter i högre sändningskvalitet än den befintliga datasändningen. Dessutom kan du använda VOD-tjänster samt ansluta till din smarta enhet. (Observera att du bara kan använda Hybridsändning-program som stöder dessa tjänster.)
För att använda enhetsanslutningstjänster med din smarta enhet måste du ladda ner LG:s kostnadsfria hybridsändningsapp från Android Market eller Apples App Store.

Titta på Hybridsändning …

 • För att använda Hybridsändning måste du godkänna reglerna och villkoren under konfigurationen av TV:n, vilken du utför efter att ha återställt TV:n eller när du slår på den för första gången efter att du köpt den. 
 • Du kan använda Hybridsändning även om du inte godkänt användarvillkoren genom att ställa in ( och välja Inställningar, sedan Bild & program ....Kanaler) Hybridsändningar.
 • Det kan ta ett tag innan skärmen Hybridsändning visas, beroende på innehållet i sändningen eller bilden. Observera att detta inte innebär ett produktfel.
 • Manövreringen av och funktionaliteten hos Hybridsändning kan vara begränsade beroende på kvaliteten på din internetanslutning.
 • Du kan inte använda Hybridsändning under uppspelningen av en inspelad sändning eller medan du använder liveuppspelning.
 • Den här produkten lagrar personlig information om kunder som angetts för mottagande av data från TV-bolag. Vi rekommenderar starkt att du raderar data som lagrats i produktens minne när du överlämnar eller kasserar produkten. Utför en inledande konfiguration för att radera data.*

 

* Om du vill radera data utför du en inledande konfiguration i menyn Allmänt som du hittar genom att trycka på  och välja Inställningar och sedan Bild & program …