Fjärrkontroll

Användning av TV:n beskrivs med BeoRemote One.

 

Parkoppla fjärrkontrollen

Innan du kan använda TV:n måste den parkopplas till BeoRemote One. Tryck på knappen PAIRING på TV:ns baksida eller parkoppla genom Service-menyn som du hittar när du väljer Inställningar på hemskärmen och välj sedan Sound & BeoLink...Kom ihåg att konfigurera din fjärrkontroll till parkopplingsläge innan du parkopplar TV:n.

  1. Anslut TV:n till elnätet.
  2. Sätt i nya batterier i fjärrkontrollen och ta plats framför produkten.
  3. När välkomstbilden försvunnit från displayen ska du använda  eller  ochmittknappen för att konfigurera önskat språk.
  4. Parkoppling utförs om  produkten har öppnats för parkoppling.

 

Parkoppling via menyn ...

  1. Tryck på T30-Home2.jpg för att visa hemskärmen.
  2. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
  3. Tryck på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg för att välja Sound & BeoLink... och tryck sedan på mittknappen.
  4. Tryck på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg för att välja Service och tryck sedan på T20-Nav-Right.jpg -knappen.
  5. Tryck på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg för att välja Parkoppling av fjärrkontroll och tryck på mittknappen.

Parkoppla fjärrkontrollen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Både TV:n och fjärrkontrollen måste vara i parkopplingsläge för att de båda produkterna ska kunna parkopplas.

När du får en BeoRemote One-fjärrkontroll till TV:n, aktiverar du dess parkopplingsläge under förstagångsinstallationen av fjärrkontrollen. Om det skulle inträffa att parkopplingen mellan BeoRemote One och TV:n bryts och du måste återupprätta kopplingen – eller om du tappar bort fjärrkontrollen och måste parkoppla en ny fjärrkontroll med TV:n – måste du ställa både TV:n och fjärrkontrollen i parkopplingsläge för att kunna parkoppla dem till varandra. 

Mer information om hur du aktiverar parkoppling för BeoRemote One finns i fjärrkontrollens bruksanvisning här.
Mer information om parkoppling finns i artikeln PARKOPPLING OCH NÄTVERK”.

Använda fjärrkontrollen

Så här använder du din fjärrkontroll. Vissa instruktioner för denna TV kan vara beskrivningar från LG:s vägledning. Du hittar också en förklaring till vilka Bang & Olufsen-knappar som ska användas i stället för valda LG-knappar.

T30_NetflixAmazon---color.png

Display
Displayen visar en lista över källor eller funktioner när den är påslagen. 

AmazonButton.png
AMAZON-källa.

NetflixButton.png
NETFLIX-källa.

TV
Visa tillgängliga TV-källor på displayen som du kan växla till. Använd  eller för att stega i listan*.

MUSIC
Visa tillgängliga musikkällor på displayen som du kan växla till. Använd  eller för att stega i listan*.

 (MinKnapp)**
Lång tryckning för att spara aktuell konfiguration, till exempel ljudinställningar och stativpositioner. Kort tryckning för att aktivera. 

0–9
Välj kanaler och ange information på skärmmenyer.

LIST
Visa ytterligare funktioner på displayen. Använd  eller  för att stega i listan.

GUIDE
Ta fram TV-programguiden.

 (Bakåtknapp)
Avsluta eller stega bakåt genom TV-menyer och BeoRemote One-listorna.

INFO
Ta fram information om en meny eller funktion.

 (Hemknapp)
Ta fram hemskärmen där du kommer åt olika appar och funktioner, bland annat Inställningar, en TV -app och MUSIC -app.

, och
Pilknappar vänster, höger, upp och ner.Navigera i menyerna och på BeoRemote One-displayen.

 (Mittknapp)
För att välja och aktivera exempelvis inställningar.

, ,  och  (Olikfärgade knappar)
Välj färgspecifika funktioner.

 
Starta uppspelning av en låt, fil eller inspelning eller starta en repris.

 och
Navigera bakåt eller framåt, steg för steg.

 och
Stega genom kanaler och stationer.


Pausa uppspelning av ett program eller en inspelning.

 och
Justera volymen.För att stänga av ljudet, tryck mitt på knappen.

 (Standby-knapp)
Växla till standbyläge.

 

*Vissa källor på displayen går att konfigurera om vid installationen. Mer information finns i artikeln 'KONFIGURERA ANSLUTNA PRODUKTER'. 

**Beroende på fjärrkontrollen kan , ,  (MinKnapp) bestå av en eller fyra knappar.

Allmän information om hur du använder fjärrkontrollen finns i den tillhörande bruksanvisningen här.

Vissa länder och CA-moduler kräver aktivering av Digital Text/MHEG. Därför fungerar BeoRemote One lite annorlunda. Mer information finns i artikeln 'DIGITAL TEXT-TV'.

 

BeoRemote One-knappar för LG instruktioner

Använd knapparna på din fjärrkontroll från Bang & Olufsen för instruktionerna som används i den beskrivna vägledningen för LG. Använd pilknapparna och mittknappen för att navigera på TV-skärmen.

 

Sökknapp
Tryck på och använd pilknappen och därefter mittknappen för att hitta Sökfältet.

HOME-knappen
Tryck på .

Höger-, vänster- upp- och ner-knappar
Tryck på , ,  och .

(OK) knapp
Tryck på mittknappen.

P upp- och P ner-knappar
Tryck på  och .

TEXT
Tryck på LIST och sedan på  eller för att hitta Text på BeoRemote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

T.OPT (Textalternativ)
Tryck på LIST och sedan på  eller för att hitta T.Opt på BeoRemote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

REC
Tryck på LIST och sedan på  eller för att hitta Record på BeoRemote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

SEARCH
Tryck på LIST och sedan på  eller för att hitta Search på BeoRemote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

LIVE ZOOM
Tryck på LIST och sedan på  eller för att hitta Live Zoom på BeoRemote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

RECENT
Tryck på LIST och sedan på  eller för att hitta Recent på BeoRemote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

SUBTITLE
Tryck på LIST och sedan på  eller för att hitta Subtitles på BeoRemote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

AD
Tryck på LIST och sedan på  eller för att hitta Audio Description på BeoRemote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.