Service och programuppdatering

I menyn Service kan du uppdatera programvara, ladda ner PUC-tabeller och parkoppla en annan fjärrkontroll. Du kan också ange mer avancerade inställningar, men observera att menyn Avancerat huvudsakligen är avsedd för installationsprogrammet och för servicebruk.
 
Om TV:n ingår i ett system är det viktigt att du aktiverar automatisk systemuppdatering för att säkerställa att alla produkter i systemet hålls uppdaterade och kan kommunicera med varandra.

Du kan när som helst ta fram programvaruinformation och uppdatera TV-programvaran manuellt.

 1. Tryck på  för att visa hemskärmen.
 2. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på eller  för att välja Ljud och BeoLink ... och tryck på mittknappen.
 4. Tryck på  eller  för att välja Service och sedan på knappen T20-Nav-Right.jpg
 5. Tryck på  eller  för att välja ett menyobjekt och tryck på mittknappen.
 6. Följ instruktionerna på skärmen. 

 

Uppdatera programvara

För att du ska kunna ladda ner tillgängliga uppdateringar i menyn Programuppdatering måste TV:n vara ansluten till internet. Vi rekommenderar att du ställer in TV:n så att den uppdaterar programvaran automatiskt. Du kan också ladda ner tillgängliga programvaruuppdateringar till en USB-enhet från Bang & Olufsens webbplats www.bang-olufsen.com. Anslut USB-enheten till USB-porten på SoundCenters anslutningspanel.

På vissa marknader går det även att uppdatera programvaran via antennsignalen (OAD).

Kontakta din återförsäljare för mer information om programvaruuppdateringar.

 

Sök efter uppdateringar

Välj SÖK EFTER UPPDATERING och tryck på mittknappen, så bör TV:n söka efter ny programvara. Om det finns tillgängliga uppdateringar trycker du på mittknappen för att påbörja uppdateringen och följer anvisningarna på skärmen.

Medan TV:n uppdateras med ny programvara blinkar standbyindikatorn med rött ljus och TV:n får inte kopplas bort från elnätet.

När uppdateringen slutförts visas Viktig information. Tryck på mittknappen för att ta bort informationen.

 

Automatiska systemuppdateringar

Om ditt system innehåller flera Bang & Olufsen-produkter uppdateras hela systemet när du söker efter uppdateringar. Du bör aktivera automatisk programuppdatering av systemet i TV-menyn. Om du gör det utförs regelbundet automatisk hämtning av tillgängliga programvaruuppdateringar för samtliga Bang & Olufsen-produkter i konfigurationen.* 

* Du kan endast aktivera eller inaktivera automatiska systemuppdateringar för hela systemet och inte för en enskild produkt.

 

Parkoppla fjärrkontrollen

I menyn Parkoppling med fjärrkontroll kan du parkoppla en annan BeoRemote One med TV:n.

 1. Tryck på PARKOPPLA i menyn Parkoppling med fjärrkontroll.
 2. Parkoppling utförs om fjärrkontrollen har öppnats för parkoppling.

Bryta en parkoppling ...

 1. I menyn Parkoppling med fjärrkontroll markerar du den enhet du vill bryta parkopplingen med och trycker på mittknappen.
 2. Markera RADERA och tryck på mittknappen

 

Aktivera en specifik källa från standby*

Välj en specifik källa att starta när du trycker på knappen TV eller MUSIK för att slå på TV:n från standby.

* Funktionen kanske inte är tillgänglig i den aktuella programvaruversionen.

 

PUC-tabeller*

I menyn PUC-hantering kan du hämta eller ta bort PUC-tabeller (peripheral unit controller) och söka efter uppdateringar till tabeller som redan har hämtats. PUC-komponenten gör det möjligt att styra en ansluten produkt från en annan tillverkare med en fjärrkontroll från Bang & Olufsen. TV:ns inbyggda PUC-komponent ”översätter” signalerna från fjärrkontrollen till signaler som den anslutna produkten kan tolka. Översättningen fungerar bara om rätt PUC-tabell har hämtats till TV:n.

Antalet produkter som stöds uppdateras kontinuerligt. Vi kan dock inte garantera att din produkt finns i listan.

 

Ladda ner PUC-tabeller

I menyn Hämta mer kan du välja om PUC-tabeller ska laddas ner från internet eller från en ansluten USB-enhet. Med hjälp av PUC-tabeller kan du använda fjärrkontrollen från Bang & Olufsen för att styra anslutna produkter från andra tillverkare.

Om flera USB-enheter är anslutna måste du välja vilken USB-enhet som ska användas.

Du kan söka efter externa enheter genom att ange den anslutna produktens namn eller varumärke.

Om den anslutna utrustningen inte visas i nedladdningslistan finns för närvarande ingen styrningslösning för den och du måste välja alternativet Källan stöds inte. Då kan du inte använda fjärrkontrollen från Bang & Olufsen för att styra utrustningen. Fråga gärna din Bang & Olufsen-återförsäljare om vilka källor som stöds.

 

Uppdatera PUC-tabeller

Här kontrollerar du om det finns tillgängliga uppdateringar för de PUC-tabeller du har nedladdade.

 1. I menyn PUC-hantering markerar du SÖK EFTER UPPDATERINGAR och trycker på mittknappen.
 2. I listan med tillgängliga uppdateringar använder du pilknapparna för att markera den PUC-tabell du vill uppdatera. Tryck sedan på mittknappen.
 3. Markera UPPDATERA och tryck på mittknappen. Om en tabell som du inte vill uppdatera är markerad kan du navigera till den och trycka på mittknappen för att avmarkera tabellen.

PUC-tabellerna uppdateras separat och inte som en del av funktionen Automatisk systemuppdatering om den är aktiverad.

 

Radera PUC-tabeller

Radera PUC-tabeller från TV:n. Var försiktig så att du inte tar bort tabeller som används av anslutna produkter.

 1. I menyn PUC-hantering använder du pilknapparna för att markera den PUC-tabell du vill radera. Tryck sedan på mittknappen. Om en tabell som du inte vill ta bort är markerad kan du navigera till den och trycka på mitt-knappen för att avmarkera tabellen.
 2. Om du vill ta bort de valda tabellerna markerar du RADERA och trycker på mittknappen.

 

PUC-versioner

Se information om versionerna av de olika dekoderfilerna som konfigurerats i systemet.

* Funktionen kanske inte är tillgänglig i den aktuella programvaruversionen. 

 

Användningsdata – sekretess och villkor

Vi kan begära viss information från din produkt om dess prestanda och användningsmönster för att hjälpa oss att förbättra vårt sortiment av tillgängliga produkter och tjänster som erbjuds. Informationen uppges alltid anonymt. Du kan när som helst aktivera eller inaktivera funktionen i Användningsdata – sekretess och villkor.