Beoplay P2 的指示灯代表什么意思?

Beoplay P2 的 LED 指示灯表示含义如下:

Image
 常用操作
 白色(纯色) 已启动
 蓝色(闪烁) 蓝牙配对模式(准备配对)
 蓝色(纯色)伴有提示音 配对成功

 

电池指示
绿色(纯色) 充满电
橙色(闪烁) 正在充电                
红色(纯色) 电量不足

 

扬声器操作
绿色(闪烁) 来电
红色(纯色)蓝牙配对模式 免提电话已静音             
绿色(纯色)蓝牙配对模式 免提电话取消静音        

 
我们随时提供帮助