Beoplay H8i FAQ's -
电池

Beoplay H8i 充电指南
Beoplay H8i 是否具备节电功能?
将 Beoplay H8i 充满电大约需要多久?
Beoplay H8i 可充电电池的寿命是多长?

使用搜索字段查找更多常见问题解答

我们随时提供帮助